Letos o prvním zářijovém víkendu se měla v Olomouci uskutečnit čtvrtá Arcidiecézní ministrantská pouť. Vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situace by se pouť nemohla uskutečnit v plném rozsahu.

Z toho důvodu jsme pro ministranty připravili alternativní program. Ve stejný den (v sobotu 4. září) se uskuteční Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa.

Akce se odehraje nedaleko Olomouce v obci Cholina (poutní kostel s „Cholinskou Madonou“). Jednodenní setkání proběhne v menším měřítku než tradiční pouť, z tohoto důvodu jsme přistoupili ke změně názvu akce. 

Aktuální informace

Přihlašování bylo spuštěno 1. června 2021. Více informací budeme přidávat postupně během léta.

Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze

Základní informace o setkání

Termín: 4. září 2021 (sobota)
Místo konání: Cholina
Účastnický příspěvek: 50 Kč
S sebou: ministrantské oblečení, svačina a pití, kartička zdravotní pojišťovny

Stručný harmonogram:

V letošním roce si připomínáme výročí 150 let od prohlášení sv. Josefa patronem církve. Proto nás po celý den bude provázet postava tohoto světce.

Program začíná dopoledním příjezdem účastníků a registrací (9:00), následuje mše svatá s otcem biskupem (10:00) a po jejím skončení bohatý program v rozlehlém areálu místní fary i okolí (oběd zajištěn). pro ministranty starší 14 let je připraven alternativní program. Zakončení přibližně v 15:30.

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty sis nás vyvolil k ministrantské službě,
abychom byli tvými služebníky u oltáře,
horlivými a poctivými v konání posvátné služby;
dej, pokorně prosíme, abychom k tobě pevněji přilnuli
a ochotněji ti sloužili;
i nadále nás provázej svým požehnáním na přímluvu našich
patronů svatého Tarsicia a svatého Václava,
ať se dobře připravíme a prožijeme Ministrantské setkání
a po návratu do svých domovů
ať slovy i skutky vydáváme svědectví o tom,
co jsi nám prokázal.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Pokyny k přihlašování:

Přihlášku nevyplňujte jednotlivě, ale společně za celou farnost (může tak udělat duchovní správce, nebo jím pověřený vedoucí ministrantů či osoba, která bude ministranty na setkání doprovázet). V přihlášce uveďte kontakt na plnoletou osobu, která bude ministranty na setkání doprovázet. Rozlišujte prosím počty mladších a starších ministrantů kvůli částečně odlišnému programu.

Vaše dotazy k setkání nebo přihlašování rádi zodpovíme na e-mailu akce@ministranti.info

Přihlašování na setkání je možné do 31. srpna 2021