STANOVY
MINISTRANTI ADO z. s.

Čl. 1 Název a sídlo

MINISTRANTI ADO z. s., (dále též „Spolek“) se sídlem nám. T. G. Masaryka 278, 783 44 Náměšť na Hané, je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Čl. 2 Účel spolku

Spolek Ministranti ADO, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společných zájmů, kterými jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež, organizace přednášek, seminářů, táborů, kulturních a sportovních akcí. Spolek usiluje o výchovu dětí a mládeže a jejich duchovní, kulturní a morální formaci.

Čl. 3 Cíle spolku a formy činnosti

a) Umožnit vzájemná setkávání obohacující a rozvíjející děti a mládež.
b) Rozvíjet křesťanské a morální hodnoty.
c) Obohatit děti a mládež o nové vztahy, zkušenosti, nové kamarády.
d) Volnočasové aktivity dětí a mládeže.
e) Pořádání zájmových kroužků pro děti, pořádání akcí za účasti veřejnosti.
f) Pořádání kulturních a sportovních akcí.
g) Zajišťování kulturních a sportovních akcí a účast na nich.
h) Spolupráce se státními, nestátními a církevními organizacemi.
i) Lektorská a vzdělávací činnost.
j) Organizování společných výletů, pobytových akcí.
k) Organizace táborů.

Čl. 4 Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefon, e-mail, datum a podpis.

Člen spolku má právo:
a) Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.
b) Účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a být volen do těchto orgánů.
c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:
a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
b) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
c) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Členství ve spolku zaniká:
a) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi.
b) Úmrtím člena.
c) Zánikem spolku.
d) Nezaplacením členského příspěvku.
e) Vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na stránkách spolku se souhlasem všech členů spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Spolek má sjednáno pojištění odpovědnosti právnické osoby.

Pojištění zahrnuje újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví a usmrcení, škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením či pohřešováním věci a náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby.

Čl. 5 Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:
a) Členská schůze
b) Výbor

Čl. 6 Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, volí předsedu, místopředsedu a pokladníka a odvolává je.
b) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, určuje výši členského poplatku.
c) Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.
d) Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob.
e) Rozhoduje o zániku spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději týden před jeho konáním.

Součástí informace je návrh programu zasedání.

Členská schůze je usnášeníschopná s jakýmkoliv počtem členů spolku.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.

O rozhodnutých přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. 7 Výbor

Výbor zabezpečuje činnost spolku.

Výbor se skládá z předsedy a dvou dalších členů – místopředsedy a pokladníka.

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek, činí právní jednání jménem spolku a disponuje podpisovým právem. Předseda spolku je kněz, který je ordinářem Arcibiskupství olomouckého určen k vedení ministrantů v olomoucké arcidiecézi /biskupský delegát/.

Všechna rozhodnutí výboru musí být jednomyslná.

Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny členy spolku.

Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc.

Výbor může v nutných případech schválit doplněk nebo změny těchto stanov.

Výbor zodpovídá za hospodaření spolku.

Výbor schvaluje vnitřní předpisy spolku.

Výbor svolává členskou schůzi, a to řádnou nejméně jednou ročně. Svolává ji nejméně 14 dní před datem jejího konání a současně zasílá návrhy k projednání.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši 200 Kč ročně za každého člena, dále s případnými dary od fyzických, právnických osob či získanými granty nebo dotacemi, z výtěžků z akcí pořádaných spolkem.

Předseda spolku disponuje s transparentním účtem u bankovní instituce.

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 9 Závěrečné ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí konanou dne 23. 6. 2020 a okamžikem schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají stanovy dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci.

Zakládajícími členy byl pověřen k podání návrhu na zápis Spolku do spolkového rejstříku pan Jiří Kupka.

V Olomouci dne 23. 6. 2020

Jiří Kupka v. r.               Jan Berka v. r.               Matěj Maděra v. r.

Originál dokumentu je uložen ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.