Ministrant má být mužem modlitby. Na této stránce naleznete modlitby pro různé příležitosti. 

Modlitba za ministranty olomoucké arcidiecéze

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší olomoucké arcidiecézi ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to tvá vůle, ať nepřeslechnou tvé volání ke kněžské službě: dej, ať tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli tvého evangelia. Amen.

Křížové cesty pro ministranty

Přinášíme tří varianty křížových cest, ve kterých naleznete zamyšlení (nejen) nad ministrantskou službou u oltáře. Po dohodě s panem farářem lze některou křížovou cestu využít pro společnou pobožnost v kostele.

Křížová cesta pro ministranty 1   Křížová cesta pro ministranty 2   Křížová cesta pro ministranty 3

Přímluvy za ministranty

Po dohodě s knězem, který předsedá bohoslužbě je možné vložit během modlitby přímluv některou z přídavných modliteb za ministranty.

Vyberte jednu z variant:

1. Povzbuzuj mladé muže z řad ministrantů ochotně a pohotově odpovídat na tvé volání ke kněžství a řeholnímu životu.

2. Dej, aby z ministrantů rostli dobří křesťané, kteří dokážou říci ano tvému volání ke kněžství.

Modlitby ke mši svaté

Nemáte ve vaší zákristii žádnou modlitbu ke mši svaté? Nebo se modlíte stejné modlitby přede mší a po mši svaté již delší dobu a chcete změnu? Na této stránce naleznete příklady modliteb ke mši svaté z různých kostelů naší arcidiecéze.

Modlíte se v zákristii jiné modlitby ke mši svaté a chcete se o ně podělit? Napište nám jejich text či pošlete fotku na email info@ministranti.info. Děkujeme!

Varianta 1
Bože, děkujeme ti, že nás zveš, abychom s tebou vytvořili společenství uprostřed církve. Pomoz nám, ať pozorně nasloucháme tvému slovu, kterým každému z nás chceš něco říci. Dej, ať přijmeme pozvání k hostině tvého nebeského Těla, kterým nás chceš léčit z našich hříchů a spojit nás v jedno skrze Krista našeho Pána. Amen.

Varianta 2
Bože, ty shromažďuješ svůj lid ze všech končin země. Chceš, aby všichni byli jedno. Probuď v nás touhu po společenství víry, lásky a naděje. Zboř hradby, které nás oddělují, a nepřipouštěj nic, co vede k nepokoji. Kéž přijde den, kdy všichni budou jedno. Kéž přijde tvé království. Amen.

Varianta 3
Pane Ježíši, s úctou a bázní přistupuji k oltáři, k tvé svaté hostině. Ty jsi Bůh a zároveň člověk, pro lidi ukřižovaný. Rozpomeň se, že jsi mě stvořil a že jsi mě vykoupil svou krví. Dej, ať účast na tvé oběti obnoví ve mně touhu po dobru a ať mi účinně pomáhá, abych konal, co se ti líbí. Amen. (Modlitba sv. Ambrože)

Varianta 4
Všemohoucí Bože, přistupuji k slavení svátosti tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista: Přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý hříšník k prameni milosrdenství, jako slepý k světlu věčné jasnosti, jako ubohý a nuzný k Pánu nebe i země. Ty jsi nesmírně štědrý, prosím tě, uzdrav mě nemocného, abych přijal tělo a krev tvého Syna s takovou čistotou a vírou, jak to vyžaduje spása mé duše. Amen.

Varianta 5
Pane Ježíši, přijmi nás do své služby u oltáře. Chceme patřit zcela tobě a zastupovat tam všechny, kteří tě mají rádi. Amen. Svatá Maria, matko Boží, oroduj za nás!

Varianta 6
Pane, otevři má ústa, abych tě důstojně chválil a očisti mé srdce ode všech nedokonalostí, abych ti uctivě sloužil po celou mši svatou u tvého oltáře. Amen.

Varianta 7 (česká verze)
Prosíme tě, Pane, naše skutky svým vnuknutím předcházej a svou pomocí provázej, ať všechno, co konáme u tebe začíná a s tebou i končí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Varianta 7 (latinská verze)
Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Varianta 1
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za stůl tvého slova i těla. Dal jsi nám poslání, abychom šli ve tvém jménu. Dej nám i svého Ducha, abychom se ve svém jednání stále více přibližovali tobě, který miluješ až k smrti na kříži. Ať s tvou pomocí všude přinášíme radost, lásku a pokoj. Amen.

Varianta 2
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsem mohl sloužit při tvé oběti (a přijat tě pod způsobem chleba). Dej mě a všem mým kamarádům, abychom si své služby vážili a vykonávali ji s radostí, zbožně a pečlivě. Nauč nás, jak ti máme správně sloužit. Povolej některé z nás až ke službě nejvyšší – ke kněžství a všechny nás jednou vezmi do svého království. Amen.

Varianta 3
Nauč mě Bože milovat tebe a horlivě sloužit bližnímu. Ať se snažím o vnitřní nevinnost, skromné  vystupování, příkladné chování a spořádaný život. Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání a směřovat ke spáse. Amen. (Modlitba papeže Klementa XI.)

Varianta 4
Nejsvětější Panno a Matko, přijal jsem tvého milovaného Syna. Ty jsi ho počala ve svém Neposkvrněném lůně. Ty jsi ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí. Prosím tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost, abych tvému Synu od nynějška věrněji sloužil a také vytrvalost až do konce, abych jej mohl vždy s tebou chválit. Amen.

Varianta 5
Dej pane Ježíši, ať si z této mše svaté odneseme srdce naplněné tvou dobrotou a touhou žít pro tebe. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Svatý Tarsicie, oroduj za nás!

Varianta 6
Děkuji ti, Pane, za všechna dobrodiní, která jsem dostal při mši svaté u tvého oltáře, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Varianta 7 (česká verze)
Kéž se ti zalíbí, svatá Trojice, tato oběť, kterou jsme ti my, nehodní služebníci, přinesli. Pro své velké milosrdenství shlédni na nás i na ty, za které byla přinesena. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Varianta 7 (latinská verze)
Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.